* FESTIVAL TÈRMIC * 1,2 / 02 / 2019

CASA JARDÍ ( POLIGON LES SELINES ) ¿Cómo llegar?

Elige tus entradas

Anticipadas

info
25,30€ x
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta Icon adult 4c77f08a6d0135769d0425f05d1432de30b28993414c104463f8eb8ce33ecd29

CONDICIONS GENERALS La venda d’entrades s'entén realitzada al nostre domicili social i el fet de comprar l'entrada per aquest portal implica l'acceptació de les presents condicions generals. IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA Estàs realitzant un contracte amb la promotora ASS.CULTURAL ACTIU ART DEL GARRAF., amb domicili social en Carrer *NOU Nº 6, 1PIS 08880 Cubelles (Barcelona); CIF G67023333. Telèfon de l'oficina central: +(34) 637551794 Correu electrònic general: info.actiuart@gmail.com Telèfon d'informació i venda d'entrades:+ (34)637551794 Horari d'atenció al client: De dilluns a diumenge, de 10 a 22 h Correu electrònic: info.actiuart@gmail.com ACCÉS Al RECINTE Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada, que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d'identificar-te amb DNI en cas que l'Organització ho sol•liciti. 1. L'Organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l'entrada. L'Organització del Festival no assumeix responsabilitat alguna en cas de pèrdua o robatori de l'entrada. El posseïdor de l'entrada és el responsable en cas que es realitzi una còpia de la mateixa. 2. L'Organitzador denegarà al portador l'accés als recintes si concorre qualsevol de les següents circumstàncies: a) L'entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació. b) El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l'odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l'exterior o en l'entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin una apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució. c) El portador presenta símptomes d'embriaguesa o d'estar consumint o haver consumit drogues o substancies estupefaents. L'exercici del dret d'admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d'accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social. A l'entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la llei. No està permesa l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Es prohibeix així mateix l'entrada de qualsevol tipus de begudes al recinte. 3. L'Organitzador podrà denegar l'accés o expulsar dels recintes al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les indicacions del personal de l'Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir-se que es va a crear una situació de risc o perill per al propi portador o altres assistents, o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador, en tots els casos, de les seves pròpies accions i omissions en el cas que causin lesions a tercers o danys a béns. 4. La possessió de l'entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar aquesta entrada o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs) associats al posseïdor de l'entrada o a tercers. L'incompliment d'aquest punt obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzat a respondre pels danys i perjudicis generats. Aquestes activitats seran rastrejades en Internet amb la finalitat d'establir la responsabilitat pertinent. CONDICIONS GENERALS DE L'ENTRADA Una vegada adquirida l'entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel•lació de l'esdeveniment. En cas de cancel•lació, el *adquirent podrà sol•licitar el reemborsament en un termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel•lació, en la forma especificada per l'Organitzador per correu electrònic. L'Organitzador únicament reemborsarà l'import de l'entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa tals com, a manera d'exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc. L'Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa. No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel•lació del concert a causa de la suspensió o la modificació que es produeixi una vegada començat l'espectacle o l'activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major. MENORS D'EDAT Els menors d'edat han d'anar acompanyats del seu pare, mare o tutor. Hauran de presentar en l'entrada el seu DNI, llibre de família, passaport o qualsevol document legal que acrediti la relació *patern filial o de responsabilitat sobre el menor. Durant la seva estada en el recinte, l'acompanyant serà responsable de qualsevol acció que realitzi el menor. En tot moment, tant l'acompanyant com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si els anés requerit pel personal de l'Organització per acreditar la seva identitat. En el cas de persones estrangeres, hauran d'aportar els documents oportuns del seu país d'origen. L'Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d'alcohol i tabac als menors de 18 anys. *COOKIES Amb la navegació en aquesta web, s'accepta la instal•lació de *cookies. Consulta la política de *cookies de la nostra web. DRET D'IMATGE I PROPIETAT INTEL•LECTUAL El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà. En el cas d'imatges recollides per ASS.CULTURAL ACTIU ART DEL GARRAF., aquestes dades seran tractades conforme a la política de privadesa ja definida. Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel•lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l'interior dels recintes excepte autorització expressa de l'Organització. Aquestes accions podran suposar una acció penal o civil per danys . *VIDEOVIGILANCIA El promotor de l'esdeveniment o, si escau, el gestor de l'espai públic VIGILARÀ mitjançant vídeo tot el recinte. En aquest sentit, s'informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il•lícites o qualssevol danys que poguessin produir-se, tant a persones com a béns. Les dades seran automàticament facilitats a les autoritats judicials o policials. La imatge queda subjecta a la política privasitat ja definida. PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS Si facilites dades d'un acompanyant, t'obligues a informar-li i a obtenir el seu consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privadesa, que apareix en el formulari de registre. DUBTES I FULLES DE RECLAMACIONS En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible en el correu del Festival (info.actiuart@gmail.com). Les persones interessades poden sol•licitar per correu electrònic fulles de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del Festival i al nostre domicili social. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT En cas de *devolució de l'entrada, no som responsables dels càrrecs de compra realitzats pels sistemes de pagament online o els bancs. ALTRES CONDICIONS El *usuari accepta que la legislació aplicable és l'espanyola. La llengua de contractació és segons l'idioma escollit. Aquest document d'acceptació de les condicions s'arxivarà en el nostre sistema informàtic. Durant un mes tindràs accés a les nostres dades, per la qual cosa podràs imprimir-ho i guardar-ho en el teu sistema informàtic. ASS.CULTURAL ACTIU ART DEL GARRAF. Pot anul•lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent mitjançant correu electrònic, per la qual cosa has de consultar-ho periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats. *Actiu art, té una política activa de resolució de conflictes, per la qual cosa posa al seu servei l'atenció al client. Informem que segons l'Art. 14.1 del Reglament (UE)524/2013 s'ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Això no obstant això, ASS.CULTURAL ACTIU ART DEL GARRAF decidirà, en cada cas, si s'adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i han de resoldre's fora d'aquests àmbits, per la qual cosa aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzeu el nostre sistema d'atenció al client. Gràcies per la vostra comprensió. Versió febrer 2019.

Final es 8157c2082e0160864fb5e02f8a02346428288c503ccbd92092fced4d5cbddd8d

Disponibles hasta
31/01 00:00

0€

* FESTIVAL TÈRMIC * 1,2 / 02 / 201...

Ver entradas

Descripción

* FESTIVAL TÈRMIC *   1,2 / 02 / 2019

L’intenció que tenim és establir un festival musical lliure a principis de febrer a Cubelles.

 

Som una entitat cultural i artística i estem oberts a tots els estils de música i a tots els tipus de manifestacions artistiques. És per aixó, que tot i que aquest any ens hagim decidit pel Punk Rock i alguna sorpresa musical diferent, doncs volem deixar palés la llibertat de gustos i expresions artístiques, En futures edicions optarem per altres estils de música.

 

Donat que és el primer any, només tindrá la durada de dos dies (tot i que el propósit es que el festival tingui una durada de 4 dies), els dies serán el proper divendres 1 de febrer i dissabte 2 de febrer de l’any 2019.

Cómo llegar

CASA JARDÍ ( POLIGON LES SELINES )
c/ vallespir s/n
cubelles, Barcelona

Organizado por

FESTIVAL TÈRMIC ( ACTIU ART GARRAF )

Ver más