LEM 2023: Los Sara Fontán + 25HOMBRES

LEM 2023: Los Sara Fontán + 25HOMBRES

Vedere biglietti
LEM 2023: Los Sara Fontán + 25HOMBRES

LEM 2023: Los Sara Fontán + 25HOMBRES

LaKontra. Pl. del Sol, 3. Vedere mappa


Vendita online chiusa.

Per maggiori informazioni chiedi all'organizzatore dell'evento.

I dettagli dell'organizzatore sono nella sezione "Organizzato da".

Descrizione

[CAT] La militància, els ideals i tenir una manera pròpia de pensar és cada cop més rar al món de la música, que les bandes, les marques i els festivals volen convertir en una fàbrica de clons impossibles de diferenciar. Los Sara Fontán van començar a tocar el 2017 sense gravar cap disc. Una ‘quixotada’ contra la indústria que els ha permès sorprendre centenars d’espectadors durant els seus gairebé 200 concerts a més de mitja dotzena de països. Ningú no sabia què esperar d’aquest duo experimental amb només un violí, un teclat i una bateria però equipat amb un arsenal de pedals i efectes i recursos que creen un entorn sonor eclèctic i volàtil que només coneix qui els ha vist tocar. El 2022 van decidir gravar un àlbum, “Queda pendiente”, que reflecteix l’estat actual de la banda. Un disc viu, contemporani i dinàmic, un exercici de llibertat sònica que vol que continuem creient en la música.

“Comando d’agitació radiofònica”, “cèl·lula d’intervenció multifocal”, “autors de proclames patògenes i d’imprecacions patològiques”... 25HOMBRES van néixer fa 20 anys arran d’un acte frustrat per la pluja a la Mostra d’Art del Solsonès. Des d’aleshores han multiplicat les accions i aparicions amb diferents formacions, sovint acompanyats d’una llarga llista de col·laboradors. La seva obra gira sobre la desestabilització, l’atac i la sorna sobre els sistemes de control, amb religions, fòbies, estats-nació i relats mentals que constrenyen l’individu al punt de mira. Després de tres anys sense acció directa, tornen als escenaris amb una obra on l’experimentació sonora es conjuga amb l’acció performàtica i el vídeo experimental en viu. Un retorn a les pràctiques d’atac contra la realitat per col·laborar en el canvi o, com a mínim, palesar una posició absolutament contrària a tot. [CAST] La militancia, los ideales y tener una manera propia de pensar es cada vez más raro en el mundo de la música, que las bandas, las marcas y los festivales quieren convertir en una fábrica de clones imposibles de distinguir. Los Sara Fontán empezaron a tocar en 2017 sin grabar ningún disco. Una ‘quijotada’ contra la industria que les permitió sorprender centenares de espectadores en sus casi 200 conciertos en más de media docena de países. Nadie sabía qué esperar de este dúo experimental con solo un violín, un teclado y una batería pero equipado con un arsenal de pedales y efectos y recursos que crean un entorno sonoro ecléctico y volátil que sólo conoce quién les ha visto tocar. En 2022 decidieron grabar un álbum, “Queda pendiente”, que refleja el estado actual de la banda. Un disco vivo, contemporáneo y dinámico, un ejercicio de libertad sónica que quiere que continuemos creyendo en la música.

“Comando de agitación radiofónica”, “célula de intervención multifocal”, “autores de proclamas patógenas e imprecaciones patológicas”... 25HOMBRES nacieron hace 20 años a partir de un acto frustrado por la lluvia en la Mostra d’Art del Solsonès. Desde entonces han multiplicado acciones y apariciones con varias formaciones, a menudo acompañados por una larga lista de colaboradores. Su obra gira sobre la desestabilización, el ataque y la sorna a los sistemas de control, con religiones, fobias, estados-nación y relatos mentales que constriñen al individuo en el punto de mira. Después de tres años sin acción directa, regresan con una obra donde la experimentación sonora se mezcla con la acción performática y el vídeo experimental en vivo. Un retorno a las prácticas de ataque a la realidad para colaborar en el cambio o al menos dejar clara una posición contraria a todo.


[ENG] Militancy, ideals and having your own way of thinking are increasingly rare in the music world, that bands, brands and festivals want to turn into a clone factory with nothing to differentiate them. Los Sara Fontán started playing in 2017 without recording an album. A ‘quixotada’ against the industry that allowed them to surprise hundreds of people in their nearly 200 shows in more than half a dozen countries. Nobody knew what to expect from this experimental duo with only a violin, a keyboard and a drum kit but armed with an arsenal of pedals and effects and resources that create an eclectic and volatile sound environment only known to those who have seen them play. In 2022 they decided to record an album, “Queda pendiente”, reflecting the band’s present state. A disc that is alive, contemporary and dynamic, an exercise in sonic freedom that wants us to keep believing in music.

“Radio-agitation commando”, “multifocal intervention cell”, “authors of pathogenic proclaims and pathological imprecations”... 25HOMBRES were born 20 years ago after an act frustrated be the rain at the Solsonès’ Art Fair. Since then their actions and appearances with various formations have multiplied, often accompanied by a long list of collaborators. Their work revolves around destabilisation, attack and sarcasm against control systems, with religions, phobias, nation states and self-tales that constrain the individual at their crosshairs. After three years without direct action, they come back at the stage with a work where sound experimentation mixes with performatic action and live experimental video. A return to their attack-on-reality practices to collaborate with the change or, at least, state their absolutely-against-everything position.

In questo caso il promotore non ha specificato la politica di accesso ai minori, per qualsiasi dubbio ti invitiamo a contattarlo direttamente.

Condividere!

Organizzato da

Gràcia Territori Sonor

Vedere dettagli
Noi e i nostri partners utilizziamo cookie propri e di terze parti con il fine di offrirti il ​​servizio correttamente, analizzare le visite effettuate alla nostra web e, in casi specifici, mostrarti pubblicità e consentirti di condividere contenuti sui social network. Puoi ottenere maggiori informazioni sui cookie, consultando la nostra Politica sui Cookies.