Condiciones de venta para Idea Gestión Cultural

Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment.
Si per causes de força major o altres degudament justificades no pogués iniciar-se l’espectacle, l’organització podrà al seu criteri establir una nova data per a la celebració del mateix, en aquest cas seria vàlida aquesta mateixa entrada, o suspendre definitivament l’acte, retornant l’import d’aquesta entrada en el termini de 15 dies des de la data de suspensió, pel procediment que l’organitzador consideri oportú.
No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació a causa de males condicions climatològiques amb perill evident per al públic o artistes, degudament acreditat, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol, vagues i / o manifestacions o altres causes de força major no imputables a l’organitzador.
No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades.